Bid Balang
Ke - Username Hadiah Jumlah
809 sukmanudin65@gmail.c.. Voucher Kaupuas 500.000
808 Muhamadsadri1595@gma.. Voucher Kaupuas 1.250.000
807 tsatria51@gmail.com Voucher Kaupuas 1.250.000
806 daffa Voucher Kaupuas 500.000
804 Novelbaslomm@gmail.c.. Voucher Kaupuas 500.000
803 daffa Voucher Kaupuas 500.000
802 Evayusi2805 Voucher Kaupuas 500.000
801 Sairanovel@gmail.com.. Voucher Kaupuas 1.250.000
800 halidilham52@gmail.c.. Voucher Kaupuas 1.250.000
799 tsatria51@gmail.com Voucher Kaupuas 500.000
T.I.M & HOMPIMPA
Ke - Username Hadiah Jumlah
5 surantoboy Voucher Kaupuas 100.000
4 masdian Voucher Kaupuas 150.000
3 teguhbudiprasetyo Voucher Kaupuas 200.000
2 hadiwijayal99@gmail... Voucher Kaupuas 250.000
1 Nursarah993@gmail.co.. Voucher Kaupuas 300.000
1 masdian Voucher Kaupuas 300.000
4 afajriyan@gmail.com Voucher Kaupuas 150.000
5 kholidin.alian@gmail.. Voucher Kaupuas 100.000
4 vandhendhen@yahoo.co.. Voucher Kaupuas 150.000
5 trias Voucher Kaupuas 100.000